Klachtenregeling

11.1                 Klachtenregeling
In de regel worden klachten afgehandeld volgens een vaste procedure. De eerste stap is het aangaan van een gesprek met de leerkracht van uw kind. Als u er samen niet uit komt, kunt u de Intern Begeleider aanspreken of de bouwcoördinator. Indien het probleem vervolgens nog niet is opgelost, wordt er een afspraak voor u met de directeur gemaakt. ( zie verderop bij onderdeel procedure)
Heeft u een klacht, een vraag of een opmerking, kom er dan meteen mee en blijf er niet mee rondlopen. De klacht kan gaan over (seksuele) intimidatie, agressie, pesten, kwaliteit of beleid van het onderwijs, of andere omstandigheden die bij u onvrede oproepen. In veel voorkomende gevallen kan een gesprek uitkomst bieden. Mocht dat niet het gewenste resultaat opleveren, dan zijn er een aantal stappen die genomen kunnen worden, waarbij de meeste problemen kunnen worden opgelost.
 
De Stichting Lijn 83 primair onderwijs heeft de klachtenregeling zoals geadviseerd door de Stichting Onderwijsgeschillen. Tevens is Lijn 83 en daardoor ook onze school, aangesloten bij de klachtencommissie van deze stichting.
Contactgegevens:        Landelijke Klachtencommissie Onderwijs LKC
                                   Stichting Onderwijsgeschillen
                                   Postbus 85191, 3508 AD Utrecht 
Telefoon:                     030-2809590
Website:                      https://onderwijsgeschillen.nl
Email:                           info@onderwijsgeschillen.nl
De volledige tekst van de Klachtenregeling vindt u zowel op de site van onze school als op de site van Stichting Lijn 83 primair onderwijs http://www.lijn83po.nl
 
contactersoon.heggerank@lijn83o.nl
Elke school van onze stichting beschikt over minimaal één interne vertrouwenspersoon.
Aan onze school zijn twee vertrouwenspersonen verbonden:
 • Mevrouw Mayke Cöp-Smits (namens het team)                         T: 0485-518608
 • Mevrouw Mariska Bisschops (namens de ouders)         T: 0485-512133
De interne vertrouwenspersonen hebben de taak om ouder(s) / verzorger(s), leerlingen en leerkrachten wegwijs te maken wanneer zij een klacht hebben, maar bemiddelen zelf niet. Jaarlijks maken de interne vertrouwenspersonen een verslag voor het bevoegd gezag, waarin anoniem het aantal en de afhandeling van de klachten is beschreven.
 
Ouders, kinderen en leerkrachten kunnen hen mondeling of schriftelijke benaderen, door een briefje aan te leveren in de daarvoor bestemde zwarte brievenbus in de entree. Zij hebben de plicht tot geheimhouding. Ieder jaar vindt er een voorlichtingsgesprek plaats in de groepen 3 t/m 8, over de rol van de interne vertrouwenspersoon, de brievenbus en ongewenst gedrag. De poster centraal in de aula fungeert hierbij als wegwijzer. Lukt het niet tot een oplossing te komen, dan kan de klacht neergelegd worden bij de externe vertrouwenspersoon. Alvorens ouders daar een klacht kunnen inbrengen, dienen zij eerst een van de interne vertrouwenspersonen van de school te benaderen.
 
Externe vertrouwenspersoon
Bovendien heeft het bestuur van Stichting Lijn 83 primair onderwijs voor al scholen die onder deze stichting vallen, een overeenkomst afgesloten met de GGD Limburg Noord voor de functie van externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon begeleidt en ondersteunt ouders en leerlingen bij de behandeling van klachten en zijn onafhankelijk van Lijn 83 en de scholen.
Contactgegevens:        Secretariaat Gezondheid GGD Noord Limburg
                                   Drie decembersingel 50, 5921 AC Venlo
Telefoon:                     088-1191291
Website:                      www.ggdlimburgnoord.nl/
Email:                          secretariaatgezondheid@vrln.nl
 
 
 
Procedure
Wanneer er vragen, klachten of problemen zijn, dan is de procedure als volgt:
 • U neemt eerst contact op met de betreffende leerkracht of leerkrachten (of andere medewerker) van de school.
 • Vindt u geen gehoor bij de leerkracht of kunt u samen het probleem niet oplossen, dan gaat u met de klacht of het probleem naar de directie.
 • Blijft uw klacht of probleem bestaan, dan kunt u die voorleggen aan één van de interne vertrouwenspersonen van onze school. Er zal op korte termijn een gesprek plaatsvinden.
 • Indien u de externe vertrouwenspersoon wenst in te schakelen, kan dat door contact op te nemen met het secretariaat van de GGD Noord Limburg. Deze zullen dan de externe vertrouwenspersoon inlichten om zo spoedig mogelijk contact met u op te nemen.
 • U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het bevoegd gezag (het bestuur van Lijn 83) of bij de genoemde klachtencommissie Onderwijsgeschillen. Een klacht wordt door de klager schriftelijk ingediend en ondertekend. De klacht bevat tenminste:
 • de naam en adres van de klager
 • dagtekening
 • een omschrijving van de klacht
 • Het bestuur van Lijn 83 kan de klacht zelf afhandelen, indien zij van mening is dat de klacht op eenvoudige wijze kan worden afgehandeld. In andere gevallen verwijst het bestuur van Lijn 83 de klager naar de vertrouwenspersoon of klachtencommissie.
 • De klachtencommissie doet een uitspraak over de gegrondheid van de klacht en adviseert het bestuur van Lijn 83 over eventuele maatregelen.
Besluitvorming over de klacht
Het bestuur van Lijn 83 deelt uiterlijk 4 weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie aan de klager, de aangeklaagde, de directeur van de school en de klachtencommissie mede of hij het oordeel over de gegrondheid van de klacht deelt en of hij passende maatregelen treft.
 
Meer info zie de schoolgids Hoofdstuk 14