Medezeggenschapsraad (MR)

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

In de wet "Medezeggenschap in het onderwijs" wordt de inspraak van alle, bij de school betrokken groeperingen geregeld. Dit gebeurt d.m.v. het kiezen van de M.R. In de Medezeggenschapsraad van BS "De Heggerank" hebben twee vertegenwoordigers van de ouders en twee vertegenwoordigers namens het personeel zitting.
De Medezeggenschapsraad geeft advies over zaken als, groepsindeling, vakantierooster, schooltijden enz. Ook heeft zij instemmingsrecht over doelstellingen en uitgangspunten van de school- en beleidsvoornemens. Deze vergaderingen zijn openbaar d.w.z. dat iedereen welkom is.

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (GMR)

In deze raad zitten vertegenwoordigers van de tien scholen. De GMR heeft advies en instemmingsrecht betreffende bovenschoolse zaken en heeft regelmatig overleg met het College van Bestuur. Twee leden van onze MR zijn tevens lid van de GMR. Mail adres is: mr.heggerank@lijn83po.nl
 MR-leden namens de ouders: 
  Johan Ronnes
 
 
             Jochem Thissen
 
 
MR-leden namens het team:
  Marieke Krebbers- Gossens
m.gossens@lijn83po.nl   
 
   Gwenda van Kollenburg
g.vankollenburg@lijn83po.nl